המלצת הגאון הגדול הרב משה צדקה שליט"א

המלצת הרבנים הגאונים שליט"א

הרה"ג משה צדקה שליט"א, הרב יעקב חיים סופר שליט"א ועוד

"אל אחינו בית ישראל די בכל אתר ואתר הי"ו, הנני בזה בבקשה שטוחה נא ואנא לבא לעזרת ה' בגיבורים "ישיבת בין הזמנים שע"י חניכי הישיבות שמואל הנביא" אשר הקימו אותה ע"מ לשקוד בתורה בתקופת בין הזמנים ואשר עשרות אברכים ובחורים הוגים ועוסקים בתורה הקדושה שעות על גבי שעות בשקידה גדולה ובהתמדה מרובה בחשק וברציפות.

אין לשער גודל רוממות המצווה העצומה של לימוד ועסק התורה בזמנים שאין בהם ריבוי לימוד כדבעי. אשר על כן באנו בקריאה ובקשה להיות לאחיעזר ולאחיסמך למצווה יקרה זו. בוזו כסף בוזו זהב ואשריו ואשרי חלקו של כל עוזר ומסייע לדבר קדוש זה.

ואין ספק כי בעל הגמולות ית"ש יברך בכל מילי דמיטב לכל אשר יתן ידו למצוה חשובה זו וימלא כל משאלות ליבו לטובה ולברכה ברוחניות ובגשמיות וכל טוב סלה כל הימים לעבודתו ית"ש אמן"

החותם לכבוד התורה ולומדיה
יעקב חיים סופר
משה צדקה
צביברוורמן
יוסף ליברמן
יצחק כהן